Ambient pornit/oprit

Despre ziarul meu

Deschide pagina de Wiki

Let me introduce my country to you !!

[성지글] 플라토 네 이놈... 내 월급을 노리고..

6 Ziua 2,835, 07:20 Publicat în South Korea South Korea Socializare și divertisment Socializare și divertisment

플라토 네 이놈... 두렵도다...

나를 스토킹하지 말아라...

내 월급을 탐내지 마라...

가난한 미생이다..


(Day 2,834 23:46)


(Day 2,835 00:00)


..........................


소오름...살려주세요..

citește în continuare »

[통계자료] 2013~2015년 e대한민국 한국인 국가 선호도 추이

15 Ziua 2,833, 06:08 Publicat în South Korea South Korea Dezbateri și analiză politică Dezbateri și analiză politică

eSouth Korea statistical Date Analysis

e대한민국 통계자료 분석
안녕하세요.

아직 적응에 어려움을 겪고 있는 뉴비 Ernesto Jeon입니다.

이전 데이터와 결합한 데이터 분석 결과를 발표하려고 합니다.이번에 발표할 주제는 연도별 한국인 국가 선호도 추이 결과입니다.
(개인적인 선호도로 국가적인 혈맹, … citește în continuare »

[심심풀이] 마침 기사도 없고... 조용함도 싫어서...

24 Ziua 2,831, 06:23 Publicat în South Korea South Korea Dezbateri și analiză politică Dezbateri și analiză politică

그냥저냥 심심풀이 설문조사나 해볼가욤?


1. 현재 e한국이 가장 친한 국가는?

2. 현재 e한국의 주적은?

3. 개인적으로 가장 친근하거나 우호적인 국가는?

정말 정해진 답이 없는 것이므로 편하게 의견이나 교류해보고자 합니다. ㅋㅋ

1,2 번도 본인이 생각하기에 우리 한국이 어디랑 가장 친하고 척을 졋나

3번은 정말 개인적인 우호국가로

댓글을 통해 답변해주시면 나중에 통계내서 신문으로 발표해볼게용~~~

citește în continuare »

나도 기사 한 번 써볼래요.

16 Ziua 2,818, 01:11 Publicat în South Korea South Korea Socializare și divertisment Socializare și divertisment

야심차게 기사를 쓸 계획을 한다.

얼마 지나지 않아, 머리 속에 온통..

아무것도 하고 싶지 않다.
고로 더 격렬하게 아무것도 하고 싶지 않다...
더욱 처절하게 아무것도 하고 싶지 않다...

절망적인 것은...
월요일 곧 돌아옵니다.

ㅌㅌㅌ

기사 끝!...

citește în continuare »

[이벤트 안내] 스프링 헌트 (KR Version for Korean User)

7 Ziua 2,345, 01:54 Publicat în Saudi Arabia Saudi Arabia Primii pași în eRepublik Primii pași în eRepublik


혹시 이벤트 안내에 대해 영어문이 곤란하시다면,
아래 구글 문서의 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.

스프링 헌트 안내 한글 번역문


가장 중요할 점은 10,000 명성치에 맹독성 당근이 존재한다는 점이며,
이것이 있어야 최종 퀘가 완료가 가능하다는 점 꼭 기억하시기 바랍니다.
(이번 미션 난이도가 많이 높은 편입니다. 한번 더 생각하시고 전투 여부를 판단하세요)
citește în continuare »