Ambient on/off

دستورات جنگی - روز 992 سرشماری بسیار مهم

51 Day 992, 08:10 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره:54
تاریخ: 992 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:20:00


از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا … read more »

دستورات جنگی - روز 958- آپدیت

26 Day 956, 22:08 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 53
تاریخ: 957 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:00

از اینک … read more »

آماده باش روز 951

33 Day 950, 22:03 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 52
تاریخ: 951 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:00

از ای … read more »

وزارت دفاع - روز 940-اصلاح آدرس آی.آر.سی

84 Day 939, 14:34 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 51
تاریخ: 940 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:15:00

از ای … read more »

وزارت دفاع- روز 938

32 Day 937, 23:16 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 50
تاریخ: 938 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:11:00

از ای … read more »