Ambient on/off

دستورات جنگی - روز 958- آپدیت

26 Day 956, 22:08 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 53
تاریخ: 957 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:00

از اینک … read more »

آماده باش روز 951

33 Day 950, 22:03 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 52
تاریخ: 951 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:00

از ای … read more »

وزارت دفاع - روز 940-اصلاح آدرس آی.آر.سی

84 Day 939, 14:34 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 51
تاریخ: 940 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:15:00

از ای … read more »

وزارت دفاع- روز 938

32 Day 937, 23:16 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 50
تاریخ: 938 ای ریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:11:00

از ای … read more »

وزارت دفاع - روز -932 - به روز رسانی روز 933

38 Day 932, 04:17 Published in Iran Iran


این مقاله متعلق به ارتش ایران است. لطفا وت بدید تا بین مقالات معتبر دوستان بالا بره


<img src="http://redlodge.takhte-soleiman.com/12/line.jpg">

به روزرسانی روز 933

جنگ فعال برای امروز جنگ بین اسلواکی و اتریش هست که میتوا … read more »