Ambient on/off

وزارت دفاع - دستورات جنگی روز 1017

56 Day 1,017, 03:33 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:61
تاریخ: 1,017 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:15:00


read more »

وزارت دفاع - دستورات جنگی روز 1012

55 Day 1,011, 13:40 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:60
تاریخ: 1,011 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:01:15


read more »

وزارت دفاع - دستورات جنگی روز 1010 - آزاد سازی اسرای سیستان - آپدیت دوم

40 Day 1,010, 05:40 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:59
تاریخ: 1,010 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:22:30


read more »

وزارت دفاع -دستورات جنگی روز 1004-آپدیت چهارم

86 Day 1,004, 05:24 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:58
تاریخ: 1,004 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:22:30

از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا بیاد، سپاسگزاریم. برا

read more »

وزارت دفاع -دستورات جنگی روز 1003 - آپدیت 3

36 Day 1,003, 04:44 Published in Iran Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:57
تاریخ: 1003 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:19:30

از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا بیاد، سپاسگزاریم. برای

read more »